για &

Πολιτικη Προστασιας

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων

1 Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Για τo Ξενοδοχείο Πέρινθος η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών και των συνεργατών του, έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους, πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρεία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για τις υπηρεσίες που παρέχουμε προς τους πελάτες μας, για την επικοινωνία προς κάθε ενδιαφερόμενο και για τον διαδικτυακό τόπο https://www.perinthoshotel.gr/  και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.

2 Τι είναι ο GDPR;
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR) 2016/679 (EE) αποτελεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα και με τον ορισμό που δίνεται στο άρθρο 4 του ΓΚΠΔ, είναι οι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας αναγνωρίσουμε και να επικοινωνήσουμε και να συναλλαχθούμε μαζί σας, και κυρίως το ονοματεπώνυμό σας, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ο αριθμός του τηλεφώνου σας, καθώς και άλλες πληροφορίες όταν αυτές συνδυάζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία.

3 To Ξενοδοχείο Πέρινθος ως υπεύθυνος επεξεργασίας
Το Ξενοδοχείο Πέρινθος, ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, με την επωνυμία HOTEL PERINTHOS - ΣΙΒΡΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, 14ο χλμ Παλ ΕΟ Θεσ/νίκης - Εδέσσης, 57008 με ΑΦΜ 800050355, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των συνεργατών, των προμηθευτών, των υπαλλήλων και των πελατών του, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών όπως ισχύει. Ως εκ τούτου, το Ξενοδοχείο Πέρινθος ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 περ. 7 του GDPR.
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ξενοδοχείου Πέρινθος στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
email: info@perinthoshotel.gr 
Τηλέφωνο: 2310722410

4 Τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για νόμιμο σκοπό, εφόσον συντρέχει μια από τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ.1 του GDPR. Η ιστοσελίδα https://www.perinthoshotel.gr/ σχεδιάστηκε έτσι, ώστε οι χρήστες να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητα τους και χωρίς να χρειάζεται να δίνουν προσωπικά δεδομένα εκτός και αν το επιθυμούν οι ίδιοι. Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων μας και τη συνεργασία μας μαζί σας, θα χρειαστεί να προβούμε σε συλλογή και επεξεργασία
Πολιτική Προστασίας Απορρήτου
Και Προσωπικών Δεδομένων
Εσωτερικό Έγγραφο
Έκδοση 1 Σελίδα 5 από 10 22 Φεβρουαρίου 2021
ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να σας προσφέρουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε επαρκώς στις ανάγκες σας. Πιο συγκεκριμένα:
4.1 Προσωπικά δεδομένα των πελατών μας
 Το Ξενοδοχείο Πέρινθος συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των πελατών του όπως ονοματεπώνυμα, τηλέφωνα επικοινωνίας, αντίγραφο ταυτότητας και του διαβατηρίου των πελατών που επιθυμούν να διανυκτερεύσουν στο ξενοδοχείο χωρίς να προέρχονται από κάποιο τουριστικό γραφείο και κάνουν την κράτηση μεμονωμένα.
 Αν ο πελάτης είναι μέρος μιας ομάδας ατόμων που έχουν κανονίσει να διανυκτερεύσουν στο ξενοδοχείο μέσω ενός τουριστικού γραφείου το Ξενοδοχείο Πέρινθος συλλέγει μόνο το ονοματεπώνυμο του.
Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργασία είναι, είναι η εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (GDPR άρθρο 6 παρ.1΄β) και το έννομο συμφέρον του Ξενοδοχείου Πέρινθος(GDPR άρθρο 6 παρ.1΄στ).
4.2 Προσωπικά δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην ιστοσελίδα μας.
Για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες σας, μετράμε την απόδοση της. Κατά την επίσκεψή σας, συλλέγουμε αυτόματα τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας και την επίσκεψή σας το δίκτυο και τον πάροχο, μέσω των οποίων έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, τη δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας, την ημερομηνία και την ώρα της πλοήγησής σας στην ιστοσελίδα μας, πόσο χρόνο αφιερώσατε, σε ποιες σελίδες / ιστοσελίδες συνδεθήκατε (Links) από τον ιστότοπο μας, τη διεύθυνση Πρωτοκόλλου Internet (IP address) το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας και το λογισμικό του φυλλομετρητή σας (browser).
Ακόμη υπάρχει η δυνατότητα για τη διευκόλυνση άμεσης επικοινωνίας μαζί σας να συμπληρώσετε αυτοβούλως το ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο στη σελίδα επικοινωνίας μας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργασία είναι, η ρητή και ελεύθερη συναίνεσή σας (GDPR άρθρο 6 παρ.1ά) και το έννομο συμφέρον του Ξενοδοχείου Πέρινθος (GDPR άρθρο 6 παρ.1΄στ).
4.3 Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται το Ξενοδοχείο Πέρινθος για το προσωπικό
Το προσωπικό του Ξενοδοχείου Πέρινθος, είναι άρτια εκπαιδευμένο και ενήμερο για τις υποχρεώσεις του σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών αλλά και το επαγγελματικό απόρρητο. Υπάρχει πάντα συμβατική σχέση μεταξύ και του Ξενοδοχείου Πέρινθος των εργαζομένων του, με τις απαραίτητες δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας και λήψης των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών.
 Όταν δημιουργηθεί μια νέα θέση εργασίας, το Ξενοδοχείο Πέρινθος συλλέγει βιογραφικά σημειώματα των υποψήφιων εργαζομένων μέσω της σελίδας https://www.jobfind.gr . Σε αυτό το στάδιο, το Ξενοδοχείο Πέρινθος συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων, όπως ονοματεπώνυμο, , ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, τηλέφωνο, email, βιογραφικό σημείωμα, πτυχία, πιστοποιήσεις, προϋπηρεσία κλπ. Το Ξενοδοχείο Πέρινθος, διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα του κάθε υποψηφίου διατηρούνται ακέραια και ασφαλή και αφού γίνει η επιλογή του υποψηφίου όλα τα βιογραφικά καταστρέφονται.
 Όταν το Ξενοδοχείο Πέρινθος αποφασίζει να προβεί σε πρόσληψη ενός υποψήφιου εργαζομένου, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων, όπως ονοματεπώνυμο, διαβατήριό/στοιχεία ταυτότητας, ηλικία, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, θέση εργασίας, πιστοποιητικά υγείας, αναρρωτικές άδειες, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ ΑΜ ΙΚΑ, ΙΒΑΝ, σύμβαση εργασίας στοιχεία μισθοδοσίας. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων του Ξενοδοχείου Πέρινθος.
Πολιτική Προστασίας Απορρήτου
Και Προσωπικών Δεδομένων
Εσωτερικό Έγγραφο
Έκδοση 1 Σελίδα 6 από 10 22 Φεβρουαρίου 2021
Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργασία είναι η εκτέλεση νομικών μας υποχρεώσεων (πχ τη συμμόρφωση σε φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος) (GDPR άρθρο 6 παρ.1΄γ) και το έννομο συμφέρον του Ξενοδοχείου Πέρινθος (GDPR άρθρο 6 παρ.1΄στ).
4.4 Προσωπικά δεδομένα των τρίτων συνεργατών/προμηθευτών μας
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα των συνεργατών/προμηθευτών μας (πχ, διαχειριστές ιστοσελίδας, λογιστές, νομικούς, τεχνικούς ασφαλείας κλπ.) όπως ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ, Business Cards, τιμολόγια, παραστατικά, συμβάσεις κλπ. Τα στοιχεία αυτά μας είναι απαραίτητα για την ορθή εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.
Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργασία είναι η εκτέλεση νομικών μας υποχρεώσεων (πχ τη συμμόρφωση σε φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές υποχρεώσεις που ορίζει ο νόμος) (GDPR άρθρο 6 παρ.1΄γ) και το έννομο συμφέρον του Ξενοδοχείου Πέρινθος(GDPR άρθρο 6 παρ.1΄στ).
4.5 Προσωπικά δεδομένα από την βιντεοεπιτήρηση
Οι κάμερες ασφαλείας και τα κλειστά κυκλώματα CCTV που διαθέτουμε, έχουν ως βασικό στόχο καταρχήν την αποτροπή εγκληματικών ενεργειών και εν συνεχεία την τήρηση των αρχείων που μας βοηθούν ώστε να προστατέψουμε το προσωπικό και τους πελάτες μας αλλά και τα αγαθά της επιχείρησης. Το Ξενοδοχείο Πέρινθος φροντίζει, ώστε τα σημεία εγκατάστασης των καμερών και ο τρόπος λήψης των δεδομένων προσδιορίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε τα δεδομένα που συλλέγονται να μην είναι περισσότερα από όσα είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας και να μη θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των πελατών. Επίσης, το Ξενοδοχείο Πέρινθος φροντίζει να ενημερώνει τους πελάτες, πριν εισέλθουν στην εμβέλεια του συστήματος βιντεοεπιτήρησης, με τρόπο εμφανή και κατανοητό (πινακίδα), ότι πρόκειται να εισέλθουν σε χώρο που βιντεοσκοπείται. Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δε χρησιμοποιείται με σκοπό την αξιολόγηση των εργαζομένων εντός των χώρων εργασίας. Το προσωπικό έχει ενημερωθεί εγγράφως για την ύπαρξη βιντεοεπιτήρησης και υπάρχει διαδικασία ενημέρωσης των υποκειμένων βάσει του Δελτίου Τύπου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων στις 9 Ιουνίου 2020. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προκύπτουν από τη χρήση μεθόδων ελέγχου και παρακολούθησης, δε θα χρησιμοποιηθούν εις βάρος των πελατών, εάν δεν έχουν προηγουμένως ενημερωθεί για την εισαγωγή των μεθόδων ελέγχου και παρακολούθησης και για την χρήση των δεδομένων αυτών.

5 Βασικές Αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
 Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο.
 Η συγκέντρωση των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς.
 Η συγκέντρωση των προσωπικών δεδομένων είναι επαρκής και σχετική.
 Τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή και επικαιροποιημένα.
 Τα προσωπικά δεδομένα που δεν είναι ακριβή διορθώνονται ή διαγράφονται.
 Τα προσωπικά δεδομένα μένουν εμπιστευτικά και αποθηκευμένα με ασφάλεια.
 Τα προσωπικά δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους παρά μόνο αν είναι απαραίτητο για να προσφέρονται για αυτά υπηρεσίες κατόπιν συμφωνίας.

6 Πού κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα;
Το Ξενοδοχείο Πέρινθος ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τα φυσικά πρόσωπα σε τρίτους, στις παρακάτω περιπτώσεις και για συγκεκριμένους σκοπούς.
Πολιτική Προστασίας Απορρήτου
Και Προσωπικών Δεδομένων
Εσωτερικό Έγγραφο
Έκδοση 1 Σελίδα 7 από 10 22 Φεβρουαρίου 2021
6.1 Στους εργαζόμενους ή εξωτερικούς συνεργάτες
Πρόκειται για έμπειρους επαγγελματίες, οι οποίοι είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τις υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των πελατών. Οι εργαζόμενοι/εξωτερικοί συνεργάτες του Ξενοδοχείου Πέρινθος έχουν πρόσβαση μόνο στα προσωπικά δεδομένα των πελατών, που κρίνονται απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους(διαχείριση κράτησης, ενημέρωση συστήματος κράτησης δωματίων, μηχανογράφησης). Υπάρχει πάντα συμβατική σχέση μεταξύ του Ξενοδοχείου Πέρινθος και των εργαζομένων/εξωτερικών συνεργατών της, με τις απαραίτητες δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας και λήψης των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας.
6.2 Άλλα τρίτα μέρη, λόγω νομοθεσίας
Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας, για να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε μια υποχρεωτική νομική διαδικασία (πχ για φορολογικούς σκοπούς), ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα ή την ασφάλεια του Ξενοδοχείου Πέρινθος.
6.3 Άλλα τρίτα μέρη με τη συγκατάθεσή σας
Εκτός από τις κοινοποιήσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ενδέχεται διαβιβάσουμε πληροφορίες σχετικά με σας σε τρίτα μέρη, εφόσον μας δώσετε την ελεύθερη και ρητή συγκατάθεσή σας.
6.4 Αποδέκτες εκτός ΕΟΧ
Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα μεταφερθούν και θα αποθηκευτούν στους διακομιστές μας, οι οποίοι εδρεύουν εντός ΕΟΧ (Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Δεν θα μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) εκτός εάν είστε χρήστης εκτός ΕΟΧ, οπότε ίσως χρειαστεί να μεταφερθούν τα στοιχεία σας για να παραδώσουμε τα προϊόντα σας, να διεκπεραιώσουμε την πληρωμή/επιστροφές ή να σας στείλουμε διαφημιστικές πληροφορίες , στις οποίες έχετε εγγραφεί. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, όταν λαμβάνει χώρα από μια τοποθεσία εκτός του ΕΟΧ. Για την αποφυγή αμφιβολιών, σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αποτελεί πλέον μέρος του ΕΟΧ, οι παραπομπές στην παρούσα παράγραφο στον ΕΟΧ σημαίνουν τον ΕΟΧ και το Ηνωμένο Βασίλειο.
7 Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης
Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:
Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά δεδομένα των πελατών θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά δεδομένα των πελατών αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.
Τα δεδομένα του λογαριασμού σας που υπόκεινται σε φορολογικούς κανονισμούς θα διατηρούνται έως και 10 έτη από την ακύρωση του λογαριασμού σας στο σύστημα μας όπως ορίζεται από τον νόμο. Μετά από αυτό το χρονικό περιθώριο, διαγράφονται χωρίς ειδοποίηση.
Όσο αφορά τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των εργαζομένων της Ξενοδοχείο Πέρινθος τα διατηρούμε για 20 έτη από την λήξη της συμβατικής μας συνεργασίας, για το ενδεχόμενο προβολής επικουρικών αξιώσεων των εν λόγω υποκειμένων, οι οποίες υπόκεινται στην 20ετή παραγραφή.
Πολιτική Προστασίας Απορρήτου
Και Προσωπικών Δεδομένων
Εσωτερικό Έγγραφο
Έκδοση 1 Σελίδα 8 από 10 22 Φεβρουαρίου 2021
Τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται για τη κράτηση δωματίων καταστρέφονται εντός μίας εβδομάδας από την αποχώρηση του πελάτη από το ξενοδοχείο.

8 Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Το Ξενοδοχείο Πέρινθος, εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Αυτά τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα λαμβάνονται τόσο κατά το σχεδιασμό των μέσων επεξεργασίας (πχ κρυπτογράφηση των δεδομένων του και των υπολογιστών του Ξενοδοχείου κλπ.), όσο και εξ ορισμού, ώστε να υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας (αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα-άμεση καταστροφή στοιχείων κράτησης και ανάλογων εγγράφων). Το Ξενοδοχείο Πέρινθος δεν επαναπαύεται στα τεχνικά μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει μέχρι στιγμής, αλλά αναζητά διαρκώς νέες και σύγχρονες μεθόδους, προκειμένου να θωρακίσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε, δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

9 Ενέργειες σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών δεδομένων των πελατών
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των προσωπικών των υποκειμένων των δεδομένων και η παραβίαση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, το Ξενοδοχείο Πέρινθος, δεσμεύεται να γνωστοποιήσει αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός 72 ωρών από τη στιγμή που λάβει γνώση του γεγονότος της παραβίασης, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και εφόσον κρίνεται απαραίτητο και στο υποκείμενο το δεδομένων.

10 Τα δικαιώματά σας
Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου υπόκεινται σε επεξεργασία από το Ξενοδοχείο Πέρινθος, έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
10.1 Δικαίωμα ενημέρωσης
Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας μας, ή των εκπροσώπων μας, τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας που διέπει τη λειτουργία της εταιρείας μας, μπορείτε να απευθύνεστε σε εμάς ζητώντας περαιτέρω πληροφορίες για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας, υποβάλλοντας τα αντίστοιχα αιτήματα. Η απάντηση των αιτημάτων σας θα γίνεται χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.
10.2 Δικαίωμα πρόσβασης
Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας και να μας ζητάτε αντίγραφα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την
Πολιτική Προστασίας Απορρήτου
Και Προσωπικών Δεδομένων
Εσωτερικό Έγγραφο
Έκδοση 1 Σελίδα 9 από 10 22 Φεβρουαρίου 2021
επεξεργασία τους. Επίσης έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο άσκησης των επιμέρους δικαιωμάτων σας.
10.3 Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα
10.4 Δικαίωμα διαγραφής
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση (πχ δικαιούμαστε να αρνηθούμε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων αποσκοπώντας στη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών μας αξιώσεων).
10.5 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.
10.6 Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας ενημερωτικής προώθησης. Ειδικότερα, έχετε δικαίωμα να εναντιώνεστε σε κάθε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά Κατ’ εξαίρεση δε μπορείτε να αντιταχθείτε στην αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης που σας αφορά, όταν η απόφαση αυτή, είτε είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση της σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας, είτε βασίζεται στη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας.
10.7 Δικαίωμα στη φορητότητα
Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.
10.8 Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης
Όπου η επεξεργασία βασίζεται στη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε.
Πολιτική Προστασίας Απορρήτου
Και Προσωπικών Δεδομένων
Εσωτερικό Έγγραφο
Έκδοση 1 Σελίδα 10 από 10 22 Φεβρουαρίου 2021
Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ξενοδοχείο Πέρινθος, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
email: info@perinthoshotel.gr
τηλέφωνο: 2310722410
10.9 Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ
Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600,
Fax: +30 210 6475628,
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

11 Ιστοσελίδες τρίτων
Ο Ιστότοπός μας ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε άλλους Ιστότοπους που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από εμάς, που όμως πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι ή ενδιαφέροντες στους επισκέπτες των Ιστοσελίδων μας. Στην περίπτωση αυτή, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου που χρησιμοποιούνται στους Ιστοτόπους άλλων ή για την εγκυρότητα του περιεχομένου τους ή για την συλλογή πληροφοριών από τα μέρη που κατέχουν και ελέγχουν τις εν λόγω ιστοσελίδες, ή τη χρήση των Cookies τους.
Αντίστοιχα δεν είμαστε υπεύθυνοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην περίπτωση που εισέλθετε στη σελίδα https://www.booking.com/ για να πραγματοποιήσετε τη κράτηση σας. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στη σελίδα κράτησης μπορείτε να διαβάσετε εδώ.
Άρα, κατά συνέπεια, δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε ζημία ή πρόβλημα παρουσιαστεί σε κάποιον από εσάς που θα κάνει χρήση αυτού του ξένου Ιστοτόπου και εν τέλει, επαφίεται σε εσάς εάν θα χρησιμοποιήσετε ή όχι κάποιον σύνδεσμο άλλου Ιστοτόπου, που παρέχεται από την Ιστοσελίδα μας, στην περίπτωση που δεν τον εμπιστεύεστε απόλυτα.

12 Παιδιά
Με την παροχή της συγκατάθεσής σας δηλώνετε υπεύθυνα πως είστε άνω των 15 ετών. Εάν είστε κάτω των 15 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες της μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

13 Ανανεώσεις και αλλαγές
Η ιστοσελίδα [Σελίδα εταιρείας] ενημερώνεται και επεκτείνεται συνεχώς τόσο λειτουργικά όσο και σε ότι αφορά προϊόντα και υπηρεσίες με συνέπεια να ανανεώνει και την παρούσα πολιτική προστασίας του απορρήτου των συναλλαγών. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη σελίδα αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας.

ESPA
ESPA
ESPA
ESPA
Αποδοχή Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.

  |     |